כ לקו’’ת - דרושים לחודש אלול, ד"ה אני לדודי ודודי לי - ’מאמר המלך בשדה’ | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה